ภาษาจีนไว้ใช้ในห้องเรียน


● shàng kè.

上课。เริ่มเรียน

● zán men fù xí yí  xià zuó tiān xué guò de nèi róng.

咱们复习一下昨天学过的内容.

เรามาทบทวนเนื้อหาของเมื่อวานกันหน่อย

● wǒ men kāi shǐ xué xīn kè.

我们开始学新课.

เริ่มเรียนบทใหม่

● zhǔn bèi hǎo le ma?

准备好了吗?

เตรียมพร้อมแล้วหรือยัง

● dà jiā yì qǐ dú.

大家一起读.

อ่านพร้อมกัน

● qǐng ān jìng

请安静!

เงียบๆ หน่อย

● dà jiā kàn wǒ de kǒu xíng.

大家看我的口型。

ทุกคนดูปากครู

● kuài diǎn.

快点。

เร็วๆ หน่อย

● tīng dǒng le ma?

听懂了吗?

ฟังเข้าใจไหม

● tīng qīngchule ma?

听清楚了吗?

ฟังเข้าใจไหม

● qǐng zǐ xì kàn/tīng.

请仔细看/听。

ตั้งใจดู/ฟัง

● qǐng kàn hēi bǎn.

请看黑板.

ทุกคนดูกระดาน

● shuí néng huí dá wǒ de wèn tí?

谁能回答我的问题?

ใครตอบคำถามครูได้

● shuí huì xiě zhè ge zì?

谁会写这个字?

ใครเขียนตัวอักษรนี้ได้

● zhù yì nǐ de shū xiě/fā yīn.

注意你的书写/发音。

ระวังการเขียน/ การออกเสียง

● gēn wǒ dú.

跟我读。

อ่านตามครู

● zài dú yí biàn.

再读一遍。

อ่านอีกรอบหนึ่ง

● qǐng dào qián miàn lái.

请到前面来。

มาหน้าห้อง

● fēn zǔ liàn xí, liǎng rén yì zǔ

分组练习,两人一组.

ฝึกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน

● nǐ lái

你来.

ลองทำดู

● shuí néng huí dá, qǐng jǔ shǒu.

谁能回答,请举手。

ใครตอบได้ ยกมือขึ้น

● bǎ shǒu fàng xià ba.

把手放下吧。

เอามือลงได้แล้ว

● fān yì chéng hàn yǔ.

翻译成汉语。

แปลเป็นภาษาจีน

● yòng hàn yǔ huí dá.

用汉语回答。

ตอบเป็นภาษาจีน

● zhè ge yòng hàn yǔ zěn me shuō?

这个用汉语怎么说?

ใช้ภาษาจีน พูดว่ายังไง

● qǐng dǎ kāi shū, fān dào dì 4 yè.

请打开书,翻到第4页。

เปิดหนังสือไปหน้าที่ 4

เรียนภาษาจีน

● qǐng bǎ shū hé shàng.

请把书合上。

ปิดหนังสือ

● zhè ge zì zěn me dú?

这个字怎么读?

ตัวนี้อ่านยังไง

● néng dà diǎn shēng ma?

能大点声吗?

พูดดังๆ หน่อยได้ไหม

● qǐng huí dào nǐ de zuò wèi shàng qù.

请回到你的座位上去。

กลับไปนั่งได้แล้ว

● shuí néng bāng zhù tā?

谁能帮助他?

ใครช่วยเขาได้

● bié hàipà.

别害怕。

ไม่ต้องกลัว

● hǎo hao xiǎng xiang, zhè dào tí bù nán.

好好想想,这道题不难。

คิดดีๆ ข้อนี้ไม่ยาก

● jìn nǐ zuì dà nǔ lì.

尽你最大努力

พยายาม

● zán men tīng xiě ba.

咱们听写吧。

เขียนตามคำบอก

这个是对还是错?

ข้อนี้ถูกหรือผิด

● qǐng jì xù.

请继续。

ต่อเลย

● lún dào nǐ le.
轮到你了。

ถึงคิวเธอแล้ว

● gāi dào shuí le?

该到谁了?

คิวต่อไปของใคร

● hù xiāng wèn wèn tí.

互相问问题。

ตั้งคำถาม ถามกันและกัน

● tài hǎo le/zuò de hǎo.
太好了/做得好。

ดีมาก/เยี่ยม

● wǒ men xià jié kè tīng xiě dì èr shí kè de shēng cí.

我们下节课听写第二十课的生词。

คาบหน้าเราจะเขียนตามคำบอก บทที่ 20

● Jīn tiān jiù dào zhèr ba.

今天就到这儿吧。

วันนี้ เท่านี้ก่อน

● Jīn tiān xué de nèi róng, yǒu méi yǒu shén me bù dǒng de?

今天学的内容,有没有什么不懂的?

ที่เรียนไปวันนี้ ไม่เข้าใจตรงไหนไหม


 More about us :

ภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มเรียน: https://www.facebook.com/bpmfplus/

Watch Videos About China: https://www.facebook.com/clipjeen/

Chinese Song With Pinyin Lyrics: https://www.facebook.com/lovepinyinlyrics/