fbpx

ภาษาจีนสำหรับคุณแม่

汉语常用口语亲子篇


qǐ chuáng lou

起床喽! 

ตื่นได้แล้ว

Get up!

chī zǎo cān

吃早餐

กินข้าวเช้า

Time for breakfast.

zhǔn bèi hǎo le ma?

准备好了吗?

เตรียมพร้อมหรือยัง

Are you all set?

wǒ men yào chí dào le

我们要迟到了。

สายแล้วนะ

We’re gonna be late for school.

yào tīng lǎo shī huà o.

要听老师话哦。

ต้องเชื่อฟังคุณครู

Be nice at school.

[/fusion_text][fusion_text]

bú yào jiǎng zāng huà

不要讲脏话!

ห้ามพูดคำหยาบ

Don’t use dirty words!

kuài diǎnr!

快点儿!

เร็วๆหน่อย

Be quick!

nǐ shì zuì bàng de!

你是最棒的!

เก่งมาก

You are the best!

Hǎo guāi ó!

好乖哦! 

น่ารักมาก

You are such a good girl/boy!

gāi shuì jiào le.

该睡觉了。

ถึงเวลานอนแล้ว

It’s time for bed.