fbpx

ภาษาจีนสำหรับนั่งรถแท็กซี่

乘坐出租车常用泰语口语


shī fu, jī chǎng.

师傅,机场。

ไปสนามบินครับ/ค่ะ

● shī fu, wǒ gǎn shí jiān, nín néng kāi kuài diǎnr ma?

师傅,我赶时间,您能开快点儿吗?

รบกวนขับเร็วๆ ได้ไหม ผมรีบครับ

● néng kāi màn diǎnr ma?

能开慢点儿吗?

ช่วยขับให้ช้าลงหน่อยได้ไหมครับ

● qián miàn zuǒ guǎi.

前面左拐。

เลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับ

● tíng zài qián miàn ba.

停在前面吧。

จอดข้างหน้าได้เลยครับ

● kě yǐ yòng wēi xìn zhī fù ma?

可以用微信支付吗?

จ่ายผ่าน WeChat Pay ได้ไหมครับ

● kě yǐ yòng zh īfù bǎo ma?

可以用支付宝吗?

จ่ายผ่าน Alipay ได้ไหมครับ

คำศัพท์เกี่ยวกับรถแท็กซี่

● zhū zū chē

出租车 แท็กซี่

● dī shì

的士 แท็กซี่

● jì chéng chē

计程车 แท็กซี่

● zuò chū zū chē

坐出租车 นั่งแท็กซี่

● dǎ chē

打车 นั่งแท็กซี่

● dǎ dī

打的  นั่งแท็กซี่

● Jiào chē

叫车 เรียกแท็กซี่

● shī fu

师傅 เรียกคนขับแท็กซี่

แอพพลิเคชั่นที่นิยมใช้มากที่สุด ในประเทศจีน

สำหรับการเรียกรถแท็กซี่ หรือ รถยนต์ส่วนตัว

● 滴滴