ประโยคภาษาจีนที่นักเรียนไม่อยากได้ยิน


● hǎo hāo xué xí 0!

好好学习哦!

ตั้งใจเรียนหน่อยสิ

● jīn tiān de zuò yè.

今天的作业。

การบ้านของวันนี้

● yǒu shéi hái méi jiāo zuò yè ma?

有谁还没交作业吗?

ใครยังไม่ได้ส่งการบ้าน

● xià xīng qī kǎo shì.

下星期考试。

สัปดาห์หน้าสอบ

เรียนภาษาจีน
● míng tiān bǎ nǐ jiā zhǎng jiào lái

明天把你家长叫来。

พรุ่งนี้ ครูจะเชิญผู้ปกครองเธอมา

● nǐ fù mǔ diàn huà hào mǎ shì duō shǎo?

你父母电话号码是多少?

เบอร์โทรศัพท์พ่อแม่ของเธอ เบอร์อะไร

● zhù zuǐ, bú yào zài shuō le!

住嘴,不要再说了!

ฟัง ห้ามเถียง!

● gēn nǐ shuō le duō shǎo biàn le, hái jì bú zhù.

跟你说了多少遍了,还记不住。

บอกกี่รอบแล้ว ทำไมจำไม่ได้

● xiàn zài de xué shēng, yí jiè bù rú yí jiè.

现在的学生,一届不如一届。

นักเรียนรุ่นนี้ สู้รุ่นเก่าไม่ได้เลยนะ

● nǐ jiù bù néng dòng dong nǎo zi!

你就不能动动脑子!

ใช้ความคิดหน่อยสิ