ความหมาย และวิธีการใช้ 几

ความหมาย และวิธีการใช้ 几

1. แปลว่า หลาย

แสดงตัวเลขที่ไม่แน่นอนระหว่าง 2-9 อยู่ข้างหน้าเลขหลักก็ได้

几天

หลายวัน

几条船

เรือหลายลำ

几十年

หลายสิบปี

几百万人

หลายล้านคน

2. ตามหลังหลักสิบ แปลว่า กว่า

十几米

สิบกว่าเมตร

七十几岁

(อายุ) เจ็ดสิบกว่าปี

3. บางครั้งหมายถึงน้อย แปลว่า ไม่กี่

刚上了几次课,他就不想学了。

เพิ่งเรียนไปไม่กี่ครั้ง เขาก็ไม่อยากเรียนแล้ว