fbpx

อยากรู้ไหม? นามสกุลคนจีน ที่ใช้มากที่สุด


นามสกุลคนจีน ที่ใช้มากที่สุด

ตามการวิเคราะห์ทางสถิติของกระทรวงรักษาความปลอดภัยสาธารณะ

1.หวัง/         94.68 ล้านคน  7.10% ของประชากรจีน

2. หลี่/         92.76 ล้านคน  6.96% ของประชากรจีน

3. จาง/       85.50 ล้านคน   5.16% ของประชากรจีน

4. หลิว/刘      68..82 ล้านคน  6.42% ของประชากรจีน

5. เฉิน/       56.73 ล้านคน   4.26% ของประชากรจีน

6. หยาง/    39.60 ล้านคน   2.97% ของประชากรจีน

7. หวง/       28.76 ล้านคน   2.16% ของประชากรจีน

8. เจ้า/        27.02 ล้านคน   2.03% ของประชากรจีน

9. โจว/周        25.06 ล้านคน  1.88% ของประชากรจีน

10. อู๋/          23.76 ล้านคน  1.78% ของประชากรจีน

ที่มา : https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A7%93%E6%B0%8F%E6%8E%92%E5%90%8D#2014.E5.B9.B46.E6.9C.88